اکتشاف معدن mining exploration

این سایت برای آموزش و کمک به دانشجویان رشته مهندسی معدن از جمله گرایش اکتشاف در دانشگاه آموزش عالی گنابادساخته شده است

اکتشاف معدن mining exploration

این سایت برای آموزش و کمک به دانشجویان رشته مهندسی معدن از جمله گرایش اکتشاف در دانشگاه آموزش عالی گنابادساخته شده است

اکتشاف معدن  mining exploration
نویسندگان
اینجانب محمدحامد آفتاب دانشجوی سال آخر رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف در دانشگاه آموزش عالی گناباد با هدف آشنایی،آموزش و ایجاد حس کنجکاوی و فعالیت گسترده دانشجویان مهندسی معدن با توجه به اطلاعات و تجهیزات ناکافی دانشگاهی و عقب ماندگی کشور از سطح جهانی کارهای معدنی اقدام به ساخت این وبلاگ نموده ام.

باشد که با همکاری شما دانشجویان عزیز اطلاعات و دانش معدنی خود را ارتقا دهیم.

"ذکات علم نشر آن است"

 

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank